ไอแพนด้า กรุงเทพฯ's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

A - Russia..Free.Dubai ท่องเที่ยว 2 ประเทศ แบบครั้งเดียว


«««Russia..Free.Dubai«««

ท่องเที่ยว 2 ประเทศ แบบครั้งเดียว

« มอสโคว์ «  ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึ่งเดียวของโลก
ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางมอสโคว

« ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว «

 ::: ที่สุดแห่งความมั่งคั่ง ล้ำสมัย ตึกสูงระฟ้า สวรรค์บนดินผู้รักความทันสมัย :::


วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.     คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตูทางเข้า และเคาน์เตอร์เช็คอินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยสายการบินฟลายดูไบ (FZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

 

วันที่สอง       สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติดูไบ – กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

02.05 น.     ออกเดินทางสู่มหานครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ โดยเที่ยวบินที่ FZ 522

06.45 น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรต) นำท่านรอต่อเครื่องเดินทางสู่ กรุงมอสโคว (รัสเซีย)

09.10 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FZ 911

13.40 น.     เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                 นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี พระราชวังเครมลิน เป็นสัญญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของกรุงมอสโกและ รัสเซีย เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และของประธานาธิบดีของรัสเซีย

                 พระราชวังเคลมรินเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ของ UNESCO เพื่อเป็นสมบัติของโลก อีกเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมากรุงมอสโกก็เพราะว่าต้องการมาชื่น ชมพระราชวังเครมลินนั่นเอง   พระราชวัง

                 เครมลินเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโก ดังนั้นจึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวรัสเซียสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ดำริให้นำอิฐแดงมาก่อเป็นผนังของกำแพงและหอคอยของพระราชวังเคลมลิน เสร็จสิ้นศตวรรษที่ 15 พระเจ้าอีวานที่ 3 ได้รับการขนานพระนามว่า มหาราช เพราะเป็นวางรากฐานขนบทำเนียมและกฎระเบียบต่างๆ ให้ประเทศรัสเซีย


                 นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความสวยงามใต้ภิภพ เป็นเสน่ห์ชวนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งของกรุงมอสโก ด้วยการก่อสร้างที่ยากมากในสมัยนั้น (พ.ศ. 2474) และการตกแต่งภายในแต่ละสถานีล้วนวิจิตรการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกราส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและลายประดับดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตบรรจง การให้สีต่างๆ เมื่อเปิดไฟแล้วดูอบอุ่น กลมกลืนกันไม่มีการขัดแย้งเลย การสร้างรถไฟใต้ดินเป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปีแรก ของ โจเซฟ สตาลิน ใช้กำลังทหารและเยาวชนทั้งชายและหญิงกว่า 13,000 คน อีกทั้งยังมีอาสาสมัครอีกมากมาย รถไฟสายแรกที่สร้างเสร็จ คือ Park Kultury เสร็จสินปี พ.ศ. 2478 ยาว 11.6 กิโลเมตร ตอจากนั้นอีก 4 ปี เปิดอีก 22 สถานี ตามเจตนารมณ์ของเลนินที่ต้องการรองรับผู้โดยสารให้ได้ถึง 1 ล้านคน แรงจูงใจที่ทำให้สร้างรถไฟใต้ดิน เพื่อให้ประชาชนให้เห็นถึงความยิงใหญ่ และเพื่อให้ประชาชนชื่นชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันมี 165 สถานี รวมระยะทาง 265 กิโลเมตร ความเร็วเฉลี่ย 90 กม. / ชม. ในช่วงสงครามกับเยอรมันนี ใช้เป็นที่หลบภัยและเพื่อเป็นที่กำบังต่อสู่กับทหารนาซี

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNFLOWER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม       จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาเซิล – ห้างกุม – อารามโนโวดิวิชี่vเปิดประสบการณ์ใหม่  ««ไฮไลท«« ** ล่องเรือใจกลางเมือง **

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

                 นำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา  7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ จัตุรัสแดง  RED SQUARE ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย

                 จากนั้นชม วิหารเซ็นต์บาเซิล ST.BASIL'S CATHEDRAL (ชมด้านนอก) หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบ ด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด ผ่านชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระท่านในการเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงมอสโคว์ ณ ห้างสรรพสินค้า GUM มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตัวอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี 2432-2436 ในรูปแบบเรียกว่า "Russian Revival" มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารได้เป็นอย่างดี เป็นการประหยัดพลังงาน มีระเบียงทางเดินก่ออิฐถือปูน เดินได้ตลอด มีความสวยงามมาก น่าเดินเล่นไม่ควรพลาดชม ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภทรวมถึงสินค้ายี่ห้อดังๆ จากฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี่ รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่ และภัตตาคาร

 

กลางวัน        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อารามโนโวดิวิชี่ (Novodevichy Convent) (ชมด้านนอก) หรือเรียกเป็นไทยๆว่า วัดนางชี เป็นสำนักนางชีที่สวยงาม เก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ริมน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโคว สร้างในศตวรรษที่ 16-17 ถือเป็นงานชิ้นเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบบารอค (Baroque) อารามชีแห่งนี้ถูกค้นพบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซียจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทัวเนีย แต่ได้มีการก่อสร้างใหม่โดยปีเตอร์มหาราชน้องชายของพระนางโซเฟีย ซึ่งใช้เป็นที่ประทับแห่งที่ 2 ในขณะที่เธอเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของรัสเซียในยุค 1680 ศิลปะแบบมอสโกบาร็อกได้จากอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในที่เป็นสีขาวแดง โดยเฉพาะ Gate Church of the Transfiguration ซึ่งอยู่ทางกำแพงทิศเหนือ ตรงประตูทางเข้า ด้านบนเป็นห้าโดมทองและมีกากบาทแบบกางเขนอยู่ด้านบน สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1688 ถือเป็นมอสโควบาร็อกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย

««ไฮไลท์«« เปิดประสบการณ์ **ล่องเรือชมความงามริมสองฝั่งแม่น้ำกลางกรุงมอสโคว** ที่น่าสัมผัสเมื่อมีโอกาสมาเยือนรัสเซีย ชมบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม (หมายเหตุ : สภาพภูมิอากาศในวันดังกล่าว อาจส่งผลต่อการเดินเรือ หากมีทัศนวิสัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือ บริษัทเรืออาจไม่เปิดให้บริการ ทั้งนี้บริษัทจะยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNFLOWER PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

 

:::« OPTION «::: ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส Russian Circus ภายในเป็นอัฒจันทร์ทรงกลมล้อมรอบ ภาพที่เห็นจึงเป็นการมองจากที่สูง ถ้าจะชมการแสดงละครสัตว์อย่างเดียวก็คงจะน่าเบื่อคนจัดรายการคงเข้าใจ จิตวิทยาเบื้องต้นข้อนี้ดี เพราะนอกจากการแสดงละครสัตว์แล้วก็ต้องมีการแสดงของคน การแสดงกายกรรมไต่ลวด การขี่ม้าผาดโผน การแสดงมายากลที่ชวนคิดปริศนาว่าแต่ละฉากทำได้อย่างไร เกือบทุกฉากสลับกับการเต้นรีวิวประกอบดนตรีของสาวงามรัสเซีย ที่มีเรือนร่างเซ็กซี่ เสื้อผ้าหลากสีสัน มีวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงสดๆ แสง สี เสียงเข้ากับจังหวะลีลาบรรยากาศในแต่ละฉาก มารัสเซียไม่มาดูรัสเซี่ยนเซอร์คัส เหมือนมาไม่ถึง

                 [จอง จ่าย จบ...ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน // ท่านละ 1,500 บาท รวมรถไป-กลับโรงแรม]

 

วันที่สี่           มหาวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – นั่งเครื่องสู่ดูไบ – ช้อปปิ้งดูไบมอลล์

                     เปิดประสบการณ์ตึก BURJ KHALIFA

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

                 นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ Cathedral of Christ the Saviour สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี นำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสไมลอฟสกี้ (IZMAILOVSKY FLEA MARKET) ตลาดของฝากและของที่  ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโก และตลาดงานศิลปะหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในมอสโกอีกแห่งหนึ่ง ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

                 จากทุกสารทิศ อิสระให้ท่านซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

                     ä อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง

                     สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว

14.40 น.     ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ FY 912

16.55 น.    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS  HOTEL หรือเทียบเท่า

มาถึงประเทศศิวิไลซ์ทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์สนุกสนานกับการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ตามสถานที่ดังต่อไปนี้...

(ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ) เปิดประสบการณ์กับไกด์พานั่งรถ Monorial นำคณะช้อปปิ้งสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ดูไบมอลล์ (Dubai Mall) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ
โดยจำลองอาทิเช่น ห้าง
Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลกภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา(ไม่รวมค่าเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ) หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30นาที จากจุดนี้ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(BurjKhalifa) แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย นำท่านชมตึก BURJ KHALIFA หนึ่งในฉากเสี่ยงตายของพระเอก ทอม ครูซ ” จากภาพยนต์เรื่อ (Mission Impossible 4) ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ณ ปัจจุบันนี้) มีทั้งหมด 162 ชั้น โดยลิฟท์ที่มีความเร็ว 10 เมตร ต่อ 1 วินาที ภายในตึกประกอบด้วย อพาร์ทเมนต์ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคารหรู (**หมายเหตุ** ไม่รวมค่าขึ้นตึก BURJ KHALIFA ท่านที่สนใจจะขึ้นชมสามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์ ค่าขึ้นชมประมาณ 90 USD/ท่าน)

 

 

 

 

วันที่ห้า         «ไฮไลท์« ตะลุยทะเลทราย – JUMEIRAH BEACH – MADINAT  JUMEIRAH SOUK BURJ AL ARAB

เช้า               ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

                     นําท่านชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของดูไบ จากนั้นนำท่าน MADINAT JUMEIRAH SOUK ศูนย์การค้าสไตล์อาหรับโบราณ ตั้งอยู่ติดริมทะเล ภายในตกแต่งสวยงามแบบอาหรับ และมีร้านค้าทันสมัยมากมายให้ท่านจับจ่ายซื้อของบริเวณรอบสร้างเป็นสระน้ำมีเรือท่องเที่ยวแบบเรือ GONDOLA ของอิตาลี จะนำท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณพลาซ่า จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ สถานที่นี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อัล อาหรับก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"  นำท่านนั่งรถผ่านชมโครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียมสร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเมนต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

เที่ยง             ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  «« ไฮไลท์ «« นำท่านเดินทางเข้าสู่แคมป์ สนุกสนาน ทัวร์ตะลุยทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย สุดตื่นเต้นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก อาทิเช่น Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบนผิว แบบฉบับชาวอาหรับ), SHI SHA(เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้, GALA BAYA ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกฟรี ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, การขี่อูฐ

ค่ำ                 ä รับประทานอาหารค่ำ ณ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย สไตล์บาร์บีคิว ดื่มด่ำบรรยากาศสุดคลาสสิค

 

 

 

 

                   

  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบิน

22.30 น.     เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

 

วันที่หก         สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.50 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟลายดูไบ  เที่ยวบินที่ FZ 523

11.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ............  

 

********************************************************************


สอบถามรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ไลน์ ข้างล่างนี้ 

Tel : 086-355-6626 (admin เหมียว)

 

RELATED TOPICS
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
3 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
4 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
1 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
3 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ