mocca_cup's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

เลือกไม่ถูกเลยว่าหน้ากากทุเรียนกับทุเรียนซ้ายขวา อะไรจะหน้ากินกว่า

เมื่ออิศรามาโปรโมทงาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 ที่ Centralworld ความน่ารักจึงเกิดขึ้นแบบนี้ 
และแบบนี้ 
 
 
ไปกินหน้ากากทุเรียน เอ๊ยไปชิมทุเรียนและผลไม้ไทยกันได้ในงาน ในงาน Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017 ที่ Centralworld 24 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้จ้า
 
(0)
mocca_cup
RELATED TOPICS
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
2 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
24 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
25 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
27 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
26 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
29 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
29 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
45 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
40 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
43 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
36 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
38 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
40 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ