GM's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ออมอย่างไรให้เงินทำงานก่อนเกษียณ

ออมอย่างไรให้เงินทำงานก่อนเกษียณ
หากมองในภาพรวมแล้ว ลูกจ้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในข่ายที่จะเกษียณอายุในอีก 15-30 ปีข้างหน้า ยังขาดหลักประกันในวัยเกษียณอยู่
ออมทำเงิน เงินทำงาน เกษียณมียิ้ม
อยากจะบอกพวกเราทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานว่าคนรุ่นแรกที่จะไม่มีหลักประกันในวัยเกษียณก็คือพวกเราเองนี่แหละ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องออมเงินเพื่อวัยเกษียณด้วยตัวเอง
(0)
GM
สมัยนี้สิ่งของทำมาให้ดึงดูดใจผู้บริโภคมากกว่าแต่ก่อนคะ รวมถึงค่านิยมต่างๆ ด้วย ซึ่งตรงนี้หากเรามีสติก่อนซื้อ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ดีคะ

ในเมื่อเราอาจจะไม่มีทั้งทุนและทรัพย์มาก จึงต้องเริ่มเก็บด้วยตัวเองคะ เรามั่นใจว่าคนที่มั่งมีในยามนี้ ต้องมีสักรุ่นนึงหรือไม่ก็ตัวเขาเองที่ขยันอดออม เพื่อหวังให้งอกเงยในรุ่นนี้ไม่ก็รุ่นหน้าคะ

เมื่อมีทุนและทรัพย์แล้ว ก็คิดนำมาต่อยอดให้งอกเงยตลอดเวลา เช่น หาลู่ทางลงทุนเปิดกิจการเอง หรือ ชำนาญการเงินก็ลงเล่นหุ้นคะ

ถ้าไม่รู้ว่าต้องเริ่มอะไรก่อน ให้เข้าธนาคาร ปรึกษาเรื่องวางแผนการเงินหลังเกษียณคะ
(0)
LittleTwinStar
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
456 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
624 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ