Madame FIGARO's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ฟิตร่างกายด้วยใจฮึกเหิม กับ มวยไทย แอโรบิค สาวๆก็เล่นได้

ฟิตร่างกายด้วยใจฮึกเหิม กับ มวยไทย แอโรบิค สาวๆก็เล่นได้
มวยไทย แอโรบิค

ฟิตร่างกายด้วยใจฮึกเหิม กับแอโรบิค แนวศิลปะป้องกันตัวของคนไทย
ท่าหมัดตรง
เตรียมพร้อมด้วยท่ายืนตรงเท้าอยูห่่างกันพอประมาณกำหมัดท้ังสองข้างไว้ระดับอกเก็บข้อศอกชิดลำตัวตามองตรงไปข้างหน้าก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับชกมือขวาไปข้างหน้าให้ขนานกับพื้นเปิดส้นเท้าขวาโดยท้ิงน้ำหนักลงที่ขาซ้ายดึงแขนและขากลับมาในท่าเริ่มต้นแล้วซ้ำสลับข้างอย่างต่อเนื่องเซ็ตละ15-20คร้ัง
ท่าศอกตัด
ยืนกำหมัดท้ังสองข้างไว้ระดับอกเหมือนท่าหมัดตรงก้าวเท้าขวาไปด้านขวาพร้อมกับเหวี่ยงหมัดซ้ายให้ข้อศอกต้ังฉากกับหมัดขวาบิดลำตัวเล็กน้อยและเปิดส้นเท้าซ้ายทิ้งน้ำหนักท่ีขาขวาวางส้นเท้าซ้ายดึงแขนและขากลับสู่ท่าเริ่มต้นเพื่อทำซ้ำสลับข้างเซ็ตละ 15 - 20
ท่าถีบ
ยืนกำหมัดท้ังสองข้างต้ังฉากระดับอกแขนแนบลำตัวตามองตรงไปข้างหน้างอเข่าลงเล็กน้อยพร้อมเตะขาไปข้างหน้าให้ปลายเท้าต้ังฉากกับพื้นหรือให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ดึงขากลับมาที่ที่เดิมแล้วทำสลับข้างอย่างต่อเนื่องเซ็ตละ
15 - 20 คร้ัง
ท่าศอกเสย
ยืนหน้าตรงกำหมัดท้ังสองข้างไว้ใต้คางเก็บแขนชิดลำตัวก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับเปิดส้นเท้าซ้ายและยกศอกขวาข้ึนดึงขาและแขนกลับสูท่่าเริ่มต้นแล้วทำซ้ำอย่างน้อยเซ็ตละ 15 - 20คร้ัง
ท่าตีเข่า
ยืนกำหมัดท้ังสองข้างต้ังฉากระดับอกแขนแนบชิดลำตัวยกเข่าขึ้นสูงเท่าที่ทำได้เกร็งหน้าท้องพร้อมเอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อยวางขากลับมาท่าเดิมแล้วทำซ้ำสลับข้างอย่างต่อเน่ืองเซ็ตละ15 - 20 คร้ัง
ท่าเตะ
ยืนตั้งหลักให้มั่นคงกำหมัดทั้งสองข้างตั้งฉากระดับอกก้าวเท้าซ้ายบิดลำตัวมาข้างหน้าแล้วเตะขาขวาขึ้นชี้มาทางซ้ายทิ้งน้ำหนักที่ขาซ้ายดึงขาลำตัวและแขนกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นเพื่อทำสลับข้างอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 15 - 20 คร้ัง
(0)
Madame FIGARO
RELATED TOPICS
208 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
702 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ