iDesign's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

ถ้าอยากใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องลองเข้ามาอ่านกันนะ

ถ้าอยากใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องลองเข้ามาอ่านกันนะ
Technopreneurship and Innovation Management

ทุกวันนี้คำว่า นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราแทบจะทุกด้าน หลาย ๆ คนมองว่านวัตกรรมคือการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ก็ถูกต้อง แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถเป็นนวัตกรรมได้เลยหากไม่ถูกนำไปใช้ในงานวงกว้าง และมันจะกลายเป็นงานขึ้นหิ้งอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต ด้วยเหตุนี้การบริหารทางธุรกิจที่ดีจึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมเหล่านั้นให้กลายเป็นที่แพร่หลาย แต่เพียงเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านธุรกิจอาจยังไม่เพียงพอต่อการผลักดันนวัตกรรมเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบมาช่วยในการสร้างรูปลักษณ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจะพัฒนางานนวัตกรรมจำเป็นต้องอาศัยทักษะวิทยาการในหลากหลายแขนง นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Technopreneurship and Innovation Management
ผศ.พงศ์พันธ์ อนันตวรณิชย์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้งหลักสูตรว่า “เริ่มแรกเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เนื่องจากเล็งเห็นว่าการทำนวัตกรรมจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางธุรกิจ เพราปัญหาที่พบคือนวัตกรรมส่วนใหญ่ของไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ” ซึ่งปัจจุบันได้มีอีก 2 สาขาวิชาเข้าร่วมด้วย คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ และในอนาคตน่าจะมีอีกหลายคณะเข้ามาร่วม เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดมิติที่หลากหลายและเป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเลือกสร้างนวัตกรรม ในเรื่องการเรียนการสอน อ.พงศ์พันธ์อธิบายว่า “เราเปิดรับนักศึกษาในทุก ๆ สาขาวิทยา เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนและผสมผสานความรู้ซึ่งกันและกัน เราอยากให้เกิดเน็ตเวิร์คจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งสายเทคโนโลยี สายการตลาด สายสถาปัตย์”
Technopreneurship and Innovation Management
โดยมีวิชาหลัก 5 วิชา เป็นวิชาทางด้านการออกแบบ 2 วิชา วิชาทางด้านธุรกิจ 2 วิชา และด้านวิทยาศาสตร์ 1 วิชา นอกจากนั้นเป็นวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ตามความสนใจ “นอกจากความรู้ที่ได้จากห้องเรียน ทางสาขายังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น มีการไปดูงานด้านนวัตกรรมในต่างประเทศปีละครั้ง ปีที่ผ่านมาก็ไปดูงานที่เกาหลี มีกิจกรรม Tip Forum ที่เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง ๆ มาบรรยายในทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน นอกจากนั้นยังมี Workshop ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอีกหลายรายการ” นอกจากความรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาแบบสหสาขาแล้ว แก่นที่สำคัญของการจัดทำโครงการนี้อีกอย่างก็คือการเกิดเน็ตเวิร์ค ทั้งในกลุ่มนักศึกษาเอง กับอาจารย์ และวิทยากรที่รับเชิญมาบรรยายแล้วยังเกิดเน็ตเวิร์คกับผู้ประกอบการหรือนักวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาด้วย ซึ่งในอนาคตจะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่รวมผู้คนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ
Technopreneurship and Innovation Management
นอกเหนือจากวิชาความรู้ที่หลากหลายที่มาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมแล้ว บรรยากาศในการเรียนการสอนก็มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจในการก่อแนวคิดใหม่ ๆ ได้ สำนักงานของสาขาวิชานี้จึงตั้งใจสร้างให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม ซึ่งทั้งในเรื่องสถานที่ตั้ง ที่อยู่บนชั้น 14 ของอาคารจามจุรีสแควร์ ทั้งออกแบบตกแต่งสถานที่ ทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ภายใน ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก แต่เป็นที่โชคดีที่มีหลายหน่วยงานเล็งเห็นคุณค่าของการก่อตั้งสาขาวิชานี้ จึงได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สีทีโอเอ ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานาด้านนวัตกรรม เรื่องนี้คุณเกษม กรณ์เสรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรของทรูกล่าวถึงที่มาของการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ว่า “เริ่มต้นจากที่ทรูเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม จึงเริ่มมองหาสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม จนมาพบผศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้มีการพูดคุยกัน เมื่อนำเรื่องเสนอไปยังคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ก็ตกลงให้การสนับสนุนกับหลักสูตรนี้”
Technopreneurship and Innovation Management
เพื่อให้สมกับเป็นหลักสูตรด้านนวัตกรรม ทรูฯ ยังได้สนับสนุนทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต WiFi, True Visiion, Touch Sim ที่ใช้ในการสแกนเข้าเรียน ข้อมูลการเข้าเรียนจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล รวมถึงสามารถแจ้งตารางเรียนหรือถ้ามีปรับเปลี่ยนตารางเรียนก็จะมีข้อมูลส่งไปทาง SMS และอีเมล รวมถึงแจ้งตอนมาสแกนเข้าเรียนด้วย นอกจากนั้น Touch Sim ยังสามารถใช้ชำระแทนเงินสดตามร้านค้าต่าง ๆ ได้อีกด้วย ในส่วนของห้องเรียนคุณเกษมมีความเห็นว่า “ห้องเรียนควรจะหลุดจากบรรยากาศเก่าจากการผูกพันด้วยอุปกรณ์ น่าจะเป็นบรรยากาศที่สนุก ๆ น่าจะทำให้ได้ความรู้มากกว่า จึงให้เอาโต๊ะออกไปเลย ทำที่นั่งเป็นแบบอัฒจรรย์ ดูอิสระในการนั่งหรือจับกลุ่มกัน ทั้งยังเปิดกว้างระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ให้ซักถาม แสดงความคิด โต้แย้งกันได้เต็มที่ นักศึกษาต้องรู้จักจับประเด็น และสังเคราะห์เนื้อหาในชั้นเรียน โดยไม่ต้องกังวลกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ”
Technopreneurship and Innovation Management
ห้องเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากทรูฯ มีบรรยากาศที่รับรองได้ว่าจะไม่เคยพบเห็นจากห้องเรียนที่ไหน ทั้งทำพื้นที่ในห้องเป็นแบบขั้นบันได มีแถบสีเรืองแสงโดยรอบ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกครบครัน การเรียนการสอนทุกชั้น จะถูกบันทึกด้วยกล้องที่สามารถแพนจับภาพอาจารย์ผู้สอนอย่างอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา และอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้ดาวน์โหลดไปทบทวนซ้ำได้อีก หรือสามารถเชื่อมต่อกับ VDO Conference คุณเกษมกล่าวถึงการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลนี้ว่า “โลกในยุคนี้เป็นโลกแห่งการ Sharing ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยผ่านเทคโนโลยี ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว นับว่าเป็นการเรียนรู้สมัยใหม่” อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากทรูฯ คือบริเวณเลาท์จ ที่ฉีกภาพลักษณ์จากสถานศึกษาทั่ว ๆ ไป ดูหรูหรา แต่ดูทันสมัย และแฝงไปด้วยความอบอุ่น มีความสะดวกสบาย โดยรอยมีข้อความจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ บริเวณนี้นอกจากเป็นส่วนที่พักผ่อนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่เรียน หรือใช้จับกลุ่มทำงานต่าง ๆ
(0)
iDesign
RELATED TOPICS
265 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ