คิด Creative Thailand's
สร้างกระทู้ใหม่ Forum ล่าสุด | 

จับตาอนาคตเมืองเชียงใหม่ เมื่อการสร้างสรรค์ของท้องถิ่นและเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องเดียวกัน

จับตาอนาคตเมืองเชียงใหม่ เมื่อการสร้างสรรค์ของท้องถิ่นและเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องเดียวกัน
ในยุคที่ศักยภาพของการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกวัดกันที่ตัวเลขจีดีพีของแต่ละประเทศ และความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศวัดกันที่ศักยภาพของเมือง การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันเมือง (Cities Competitiveness Rankings) ของหน่วยงานต่างๆ1 จึงสะท้อนให้เห็นถึงการมององค์ประกอบที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในมิติที่เล็กลง
“เมือง” พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นศูนย์กลาง
การค้าขาย ภายใต้ขอบเขตเมืองที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ดัชนีและ
ตัวชี้วัดต่างๆ สามารถทำงานและสะท้อนภาพของกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด
(0)
คิด Creative Thailand
RELATED TOPICS
155 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
456 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
624 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ
623 ผู้อ่าน
0 ผู้ตอบ